گفتمان دینی در ابرکوه

دینی درسطح کشور برگزار خواهدشد.

دبیر گفتمان های دینی کشور در جمع مربیان قرانی مشاوران ودبیران مدارس ابرکوه گفت: بمنظور ارتباط چهره به چهره با نوجوانان وجوانان وپاسخکوئی به سوالات انان ازابتدای سالجاری تاکنون 8هزارگفتمان دینی درمدارس مساجد و کانونهای جمعیتی کشور برگزارشده که این جلسات تا پایان سال به سی هزار گفتمان خواهدرسید.

علیرضا مزروعی خانواده دراسلام- زن دراسلام -عفاف وحجاب اسیب های اجتماعی مسلک های نوظهور عرفان های دروغین وجنگ نرم دشمنان رااز موضوعات گفتمانها ی دینی عنوان نمود وبابیان  اینکه این موضوعات با بهره گیری از اساتید حوزه ودانشگاه مورد نقد وبررسی قرار خواهد گرفت افزود: با توجه به پژوهش میدانی که درحال انجام است بزودی چشم انداز پنجساله گفتمان های دینی باتوجه به نتایج پژوهش ونیاز جامعه تهیه خواهد شد.