همایش بزرگ بیمه محصولات کشاورزی درابرکوه

بابیان اینکه بیش از بیست شرکت بیمه ای درکشور وجود دارد وتنها بیمه ای که از حمایت های دولت برخورداربوده وبمنظور کمک به بخش کشاورزی یارانه دریافت میدارد شرکت بیمه محصولات کشاورزی است بهترین راه مقابله با حوادث طبیعی را بیمه کشاورزی دانست وبه کشاورزان ودامداران توصیه نمود از فرصت بیمه کشاورزی بخاطر کاهش خطر بلایای طبیعی و اسودگی خاطراستفاده ببرند.

مدیر شعب بانک کشاورزی دراستان یزد هم دراین همایش بابیان اینکه بخش کشاورزی تحت تاثیر عوامل طبیعی قراردارد واز 40 نوع بلای طبیعی درجهان سی ویک نوع ان درایران وجود داشته راهکار صندوق بیمه محصولات کشاورزی را یکی از بهترین روشهای کاهش خطرات این بخش و همچنین درامد پایدار کشاورز دانست  وگفت: دولت درجهت حمایت از بخش کشاورزی با هدفمند کردن یارانه ها وتزریق یارانه   به صندوق بیمه محصولات کشاورزی زمینه های لازم را بمنظور توسعه بخش کشاورزی فراهم اورده بطوریکه درسال زارعی جاری یعنی 89/88  سی وسه میلیاردریال حق بیمه از کشاورزان استان یزد دریافت شده  و 66 میلیاردریال هم دولت پرداخت نموده و درمجموع 99 میلیاردریال حق بیمه دریافت شده درحالیکه درهمین مدت مبلغ 120 میلیاردریال غرامت به کشاورزان این استان پرداخت شده است.

فریدون بهبهانی همچنین بابیان اینکه درحال حاضر 35 محصول کشاورزی دراستان یزد تحت پوشش صندوق بیمه قرارگرفته وباتوجه به شرایط اقلیمی استان که از نظر بلاخیزی رتبه دهم کشوررا دارا میباشد برترویج و توسعه فرهنگ بیمه محصولات کشاورزی تاکید نمود وبه کشاورزان توصیه نمود بمنظور  کاهش خطرات ناشی ازحوادث طبیعی وبرخورداری از یارانه دولت نسبت به بیمه نمودن محصولات زراعی باغی ودامی خود اقدام نمایند وبا اسودگی خاطر به کاروتلاش بپردازند.

وی بابیان اینکه دراستان یزد درهشت سال گذشته ازبابت حق بیمه محصولات کشاورزی کمتر از 300 میلیاردریال از کشاورزان دریافت شده و درهمین مدت بیشتر از 1100 میلیاردریال غرامت بیمه محصولات کشاورزی به انان پرداخت شده افزود: فلسفه وجودی صندوق بیمه محصولات کشاورزی حمایت از  منافع کشاورزان ودامداران میباشد.