همايش سلامت بانوان شاغل درادارات

شبكه بهداشت شهرستان ابركوه با همكاري امور بانوان شهرستان برگزارگرديد. اين همايش درخصوص بهداشت روان وسلامت ونقش ورزش درسلامت زنان مطالبي به سمع ونظر حاظرين رسيد.