نواختن زنگ انقلاب درمدارس شهرستان ابركوه

كشور اسلاميمان گفت : همزمان با سراسر كشور درشهرستان ابركوه نيز زنگ انقلاب به مناسبت سالروز تشريف فرمايي رهبركبير انقلاب اسلامي راس ساعت مقرر با حضور جمعي از مسئولين شهرستان ودانش آموزان دركليه مدارس شهرستان ابركوه نواخته شد.