حمل و نقل روستايي

ناوگان حمل ونقل روستايي ساماندهي مي گردد.

جلسه حمل و نقل روستايي با حضور نماينده حمل و نقل استانداري و اداره راه و ترابري در محل فرمانداري برگزار شد.

اين جلسه كه جهت مصوب نمودن درخواستها و نيازمنديهاي حمل و نقل روستاهاي مشكل دار برگزار گرديد در خصوص "تعويض و بازسازي ناوگان حمل ونقل"، "نحوه ي دريافت تسهيلات" و "مكان يابي" مسيرهايي كه براي سرمايه گذار توجيه اقتصادي داشته باشد، بحث و تبادل نظر شد و در نهايت مصوبات جلسه جهت تصويب نهايي و اقدام به مركز استان ارسال گرديد.