مشكلات مسكن مهر شهرستان ابركوه بررسي شد

ابركوه با حضور مدير كل تعاون فلاحزاده ومدير كل بنيادمسكن كشاورز وتعدادي از پيمانكاران اين پروزه بررسي گرديد دراين جلسه از چگونگي قراردادساخت مسكن مهر وتفاهم نامه هاي اجرايي صحبت  وبرآماده سازي مسكن مهر مهردشت وابركوه تاكيد شد.