مانور زلزله درمدارس وادارات ابركوه برگزار گرديد

مانور با حضور فرماندار ابركوه وتعدادي از مسئولين شهرستان  برگزار و هدف آن نحوه پناه گيري صحيح وخروج صحيح از ساختمان بودكه ابتدا دانش آموزان دراين خصوص آموزشهاي لازم را فراگرفته وسپس همزمان با سراسر كشور مانور شروع ودانش آموزان طبق آموزشهاي يادگرفته  درمكانهاي مناسب پناهگيري كرده ودرادامه با نيروهاي امدادي شهرستان از قبيل پليس 110،اورزانس ،هلال احمر وآتش نشاني تماس گرفته شد وبه اجراي مانور امدادي پرداختند.