به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه سرپرست فرماندار اولین روز کاری خود رابا حضور وقرائت فاتحه درگلزار شهدای ابرکوه (روضه الشهدا )آغازکرد دراین مراسم اکثر روسای ادارات شهرستان نیز حضور داشتند.محامدی بعد از این مراسم به دفتر امام جمعه ابرکوه رفت.