راهپیمائی مراسم روز 13آبان در ابرکوه

دانشجویان واقشار مختلف مردم ومسئولین ونیز تجمع  در مجموعه ورزشی شهید پور اکبری ابرکوه وسردادن شعارهای مرگ برامریکاو مرگ بر اسرائیل ومرگ بر استکبار برگزارگردید.