درمراسمی با عنوان بچه های اسمان از 113 دانش اموز ممتاز درسی ایتام ابرکوه تجلیل شد.

گفت: در سال تحصیلی جاری 350 دانش اموز یتیم در مدارس این شهرستان مشغول به تحصیل میباشند که بیش از یکصد نفر از معلمان ودبیران بعنوان ولی فرهنگی رسیدگی به وضعیت تحصیلی وپرورشی انان را برعهده دارند.

 معاون اجتماعی وپیشگیری از اسیب های سازمان بهزیستی کشور هم  دراین مراسم ضمن تجلیل ازمسئولین ومربیانی که رسیدگی به وضعیت تحیصلی ایتام رابرعهده دارندازبهبود چرخه توانمند سازی گروههای هدف این سازمان خبر دادوگفت: دراجرای طرح توانمند سازی مبتی برجامعه خروجی های مراکز سلامت وشبه خانواده از نظر ازدواج واشتغال حمایت خواهند شد.

دکتر علیمحمد زنگانه همچنین با بیان اینکه رویکرد سفر دور سوم هیات دولت به استانها رویکردی فرهنگی واجتماعی است اظهار امیدواری نمود سند پیشگیری از اسیب های اجتماعی کشور که مبتنی برسندهای پیشگیری  استانهاست تنظیم شده به تصویب نهائی برسد وعملیاتی گردد وازبسیاری از اسیب های اجتماعی جلوگیری شود.

وی همچنین دراین مراسم به هریک از دانش اموزان ایتام ابرکوه  که رتبه های استانی را اورده بودند مبلغ یک میلیون ریال و به سایر دانش اموزان ایتام شهرستان مبلغ بیست هزارریال هدیه داد.

درپایان این همایش دکتر رحیمی نسب بخاطر حمایت های بیدریغش به ایتام استان وبویژه ستاد ایتام ابرکوه بعنوان پدر اسمانی دانش اموزان  ایتام ابرکوه درسال تحصیلی جاری معرفی وازخدمات  عبدالرحیم بصیری پدر اسمانی سال  تحصیلی گذشته تجلیل گردید.