دراجراي دستور العمل ارتقاءروند پاسخگويي ،اطلاع رساني وتعامل مستقيم با مردم ،جلسه اي روز سه شنبه با حضور دستگاهاي اجرايي منتخب درامر اطلاع رساني تشكيل گرديد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ابركوه دراجراي دستور العمل ارتقاءروند پاسخگويي ،اطلاع رساني وتعامل مستقيم با مردم ،جلسه اي روز سه شنبه با حضور دستگاهاي اجرايي منتخب درامر اطلاع رساني تشكيل گرديد.دراين جلسه رسولي فرماندار ابركوه ضمن تاكيد به اهميت اقداماتي كه طي سالهاي اخير علرغم تمام محدوديتها ومشكلات صورت گرفته است ،ارزش كار تبليغي واطلاع رساني را كمتر از اجراي پروژه هاي عمراني وخدماتي ارائه شده ندانسته واز اعضا ي جلسه درخواست نمود تا درطول دوره اجراي طرح و بويژه با استفاده از فرصت ايام الله دهه فجر ضمن مراسمي كه توسط كميته هاي ستاد دهه فجر شهرستان برگزار
 مي گردد ،نسبت به اطلاع رساني عملكرد سه ساله دولت تدبير واميد درشهرستان ابركوه اقدام نمايند