خشکسالی درشرق ابرکوه بیداد میکند

دارد که دراثر کم ابی سالهای اخیر ابدهی 75 حلقه چاه اب کشاورزی این منطقه به زیر 5لیتر درثانیه کاهش یافته وعمق برخی ازانها هم به سیصد متر رسیده  وکشاورزی ودامداری منطقه با خطر نابودی مواجه شده است.

یکی از کشاورزان روستای فیض اباد ابرکوه که دارای 400 هکتار باغ پسته  دامداری  ومرغداری بوده  میگوید بعلت خشکسالی از 12 حلقه چاه اب کشاورزی با 167 لیتر درثانیه پروانه برداشت اب درحال حاضر طبق نظریه کارشناسان اب منطقه ای فقط 22 لیتر درثانیه اب برداشت مینمایدو بیش از سه هزار هکتار باغ ومزرعه وی درمعرض نابودی قرارگرفته است.