خانه داوطلب درابرکوه راه اندازی شد.

داوطلبان جمعیت هلال احمر جهت همفکری  برنامه ریزی  هم افزائی وارائه کمکهای خیریه وخدمات عام المنفعه به اقشار وافراد نیازمند درکلیه مراکز استان وشهرستانها راه اندازی میگردد.

سید حبیب حق پرست رئیس خانه داوطلب ابرکوه درمراسم شروع بکار این واحد بابیان اینکه 550 داوطلب جمعیت هلال ابرکوه درقالب چهارگروه هدایت مشارکت مهارت و حمایت درفعالیت های انساندوستانه همکار ی خواهند نمود گفت: برقراری اتصال میان نیاز نیازمندان وتوان توانمندان هدف نهائی  خانه داوطلب میباشد