حضور مير كل امور بانوان در كارگروه زنان و خانواده شهرستان ابركوه

سركار خانم عبد الحسين زاده مشاور استاندار و مدير كل امور بانوان و خانواده وعادل فرماندار شهرستان ابركوه وتعدادي ازمسئولين ابركوه  در مورخ 9/9/89 در محل فرمانداري برگزار گرديد . اين جلسه با هدف بررسي وضعيت معيشت و درآمد زنان سرپرست خانوار تشكيل و آمار و اطلاعاتي در خصوص اين گروه از بانوان از سوي اداره بهزيستي و كميته امداد شهرستان اعلام گرديد . همچنين مقرر گرديد طرحها و پيشنهادات عملي و اجرايي در ارتباط با اشتغال زنان سرپرست خانوار توسط ادارات ونهادهاي ذيربط ارائه شود .

مدير كل امور بانوان همچنين از خانواده جانباز حسن مقيمي و فاطمه زماني ديدار و از آنها تقدير نمود در ادامه نيز از بوستان بانوان شهرستان بازديد به عمل آورد .