حضور معاون وزیر جهادکشاورزی درامور اب خاک وصنایع درابركوه

نماينده مردم ابركوه درمجلس شوراي اسلامي وفرماندار ابركوه در بررسی وضعیت خشکسالی درشهرستان ابرکوه گفت: دراجرای رهنمود های رهبر معظم انقلاب درزمینه مصرف بهینه درکشور و مصوبه شورایعالی اب   باهدف استفاده بیشتر از اب وخاک درسالجاری روشهای ابیاری نوین  وتحت فشار  دراولویت های جهادکشاورزی قرارگرفته است .سجادی بابیان  اینکه 8هزارمیلیارد ریال بدین منظور  اختصاص یافته گفت: به ازا هرهکتار باغ ومزرعه که تحت پوشش ابیاری قطره ای قرار گیرد مبلغ 50 میلیون ریال به کشاورزان پرداخت میشود که نیمی از ان بلاعوض ونیمی دیگر بصورت تسهیلات میباشد.وی بابیان اینکه با هزنیه کرد این میزان اعتبار 160 هزارهکتار از مزارع وباغات کشور بوسیله  ابیاری تحت فشار ابیاری  خواهند شد واین خود درمصرف بهینه از اب موجود ونیز مبارزه با پدیده خشکسالی نقش موثری خواهدداشت به کشاورزان توصیه نمود قدر اب را دانسته و از موقعیت پیش امده استقبال نمود ه و باغات ومزارع خود را درمناطق کم اب  از خطر نابودی نجات دهند.کاظم فرهمند نماینده مردم شهرهای ابرکوه بافق خاتم بهابادومهریز درمجلس شورای اسلامی  و حسین ابرقوئی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد هم دراین نشست با توجه به کاهش نزولات جوی درچندسال اخیر دراستان یزد استفاده از سیستم ابیاری تحت فشار را تنها راه مبارزه با پدیده خشکسالی دانسته وبا توجه به فرصت فراهم شده ازسوی مسئولین از کشاورزان خواستند با تغییر روش ابیاری از سنتی به نوین ورو ی اوردن به کاشت گیاهان کم ابخواه  ضمن بالابردن راندمان ابیاری  از اب موجود بیشترین بهر ه راببرند.