جلسه هماهنگي بازديد ازخانواده محترم شهدا

شهيدوبرگزاري يادواره شهدا تشكيل شد دراين جلسه مقرر شد جهت بازديد ازخانواده هاي شهدا ي شهرستان درتاريخ 14/9/89دوشنبه با تركيب 50 گروه با مسئولين شهرستان واعضاي سپاه بازديد انجام شود اين بازديد درموعد مقرر با حضور سردارالله دادي انجام خواهد گرفت .