تغيير مسئولين اداره مالیات ابرکوه

ابركوه  رضا نجف زاده رابعنوان  رئیس جدید اداره امور مالیاتی این شهرستان معرفی واز خدمات حمید امیدوار رئیس قبلی این اداره تجلیل نمود