تشکیل جلسه كار گروه ساماندهی عرضه گاز مایع ونفت سفید در ابرکوه

دراین جلسه درزمینه نحوه شناسائی ومعرفی مصرف کنندگان واقعی این فراورده های نفتی بحث و بررسی  ومقررشد  مقدمات کار وتوزیع کالابرگ مربوطه تا پانزدهم دیماه انجام وتوزیع نفت سفید وگاز مایع از این تاریخ بین مصرف کنندگان  اغاز شود.

عادل فرماندار ابرکوه هدف از توزیع گاز مایع ونفت سفیدبا کالابرگ را حمایت از خانوارهائی که فاقد گاز شهری بوده بیان نمود وگفت واجدین شرایط میتوانند بمنظور دریافت کالابرگ مربوطه به ادارات پست ویا دفاتر ای سی تی روستائی مراجعه نمایند.

سهیمه هرخانوار دو کپسول 11کیلوئی گاز مایع و200 لیتر نفت سفیدبقیمت مصوب  درهرماه میباشد.