تخصيص اعتبار به شهرک صنعتی ابرکوه وبخش بهمن

واحدهای تولیدی وصنعتی درابرکوه درسالجاری 5میلیاردریال اعتبار اختصاص یافته است.

عادل درجریان بازدید از ناحیه صنعتی شهرستان كه به همراه مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی يزد ،فرهمند نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی و امام جمعه ابركوه انجام شد افزود:این میزان اعتبار درزمینه تجهیز وتکمیل ناحیه صنعتی وشهرک صنعتی ابرکوه و ناحیه صنعتی بخش بهمن هزینه میگردد.