محامدي سرپرست فرمانداري ابركوه:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه صبح دیروز جلسه شورای مدیریت وبرنامه ریزی شهرستان ابرکوه با حضور مدیران دستگاه های اجرایی در محل فرمانداری برگزار شد.

محامدی سرپرست فرمانداری ابرکوه ضمن درخواست عملکرد دستگاهای اجرایی شهرستان باتوجه به اعتبارات جذب شده انها اظهار نمود:اعتبار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان درسال گذشته برای شهرستان ابرکوه135میلیارد ریال بوده است وباتوجه به کمبود بودجه درسال گذشته وآمارهای ارائه شده درسال 70,95درصداز اعتبارات ابلاغی توسط دستگاه های اجرای شهرستان تخصیص  وجذب شده است.

محامدی گفت:اعتبارات سال 96از سوی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی,325میلیارد ریال برای بخش های مختلف اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته اعتبارات افزایش داشته است ودرسال جاری حدود 20میلیارد ریال اعتباربرای اجرایی شدن پروژهای اقتصاد مقاومتی در صنعت ,کشاورزی ومیراث فرهنگی شهرستان ,به ابرکوه اختصاص داده شده است.

مهری کارشناس مسئول برنامه ریزی وعمران فرمانداری ابرکوه نیز در این رابطه اظهار داشت:هدف از برگزاری این جلسه پیگیری وتطبیق اعتبارات جذب شده در سال 95در راستای پروژه های مربوطه وهمچنین پیگیری ابلاغ موافقت نامه  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی به ادارات توسط مسئولان وعقد موافقت نامه,برگزار شده است

وی خطاب به مسئولان دستگاه های اجرایی شهرستان تأکیدکرد:جهت اطلاع دقیق ازاعتبارات تخصیص داده شده در سال 96به دستگاه تحت امر,با اداره کل ذی ربط در استان در ارتباط باشندوموافقت نامه خود رااز آنها مطالبه کنند.