بهره بردار ی از مرکز احیا گور خر ایرانی درابرکوه

مرکز تکثیر وپرورش گونه های درمعرض انقراض استان یزد محسوب میگردد چهارراس گور خر ایرانی  نگهداری میشود. عادل فرماندار ابركوه ضمن قدرداني وتشكر از مسئوليني كه دربه ثمر رسيدن اين اقدام پيگيري وهمكاري نموده اند  هدف از آزادسازي اين گور ها را  آشتي انسانها با طبيعت وحفظ ذخاير ژنتيكي اين گونه عنوان نمود. معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد دراین مراسم بابیان اینکه این گونه ها ازسایت مهریز به این مرکز انتقال داده شده گفت: کفه تاغستان وپنج انگشت ابرکوه درگذشته زیستگاه اصلی این پستاندار بوده که درنظر داریم دراینده پس از تکیر وپرورش انها را به زیستگاه طبیعی اشان برگردانیم.حسن اکبری  فنس کشی - احداث انبار علوفه - استخر ذخیره اب و تامین محل اسکان مامورین را ازجمله اقدامات انجام شده دراین مرکز بیان نمود وافزود:برای راه اندازی این مرکز که زمینه اشتغال دونفررا هم فراهم اورده 700 میلیون ریال  سرمایه گذاری انجام شده است.وی همچنین بابیان اینکه تاکنون مراکز تکثیر وپرورش گوزن زرد ایرانی درخاتم وجبیر درطبس و گور خر ایرانی درمهریز راه اندازی شده گفت: بارهاسازی این گونه ها درزیستگاه اصلی اشان زمینه مناسب  فعالیت های پژوهشی اموزشی ونیز گردشگری دراین مناطق بوجود می اید.

گور ایرانی شباهت زیادی به الاغ دارد ولی قدری ازان بزرگتراست گوش ها بلند باریک ونوک تیز ند سم ها پهن تر ازالاغ دم بلند ونیمه انتهائی ان موهای بلندی داردرنگ پشت زرد متمایل به نارنجی  پائین بدن  پهلوها وکفل ها سفید متمایل به زرد است ارتفاع 100 تا 142 سانتیمتر ووزن 150تا 260 کیلوگرم داردمعمولا از گیاهانی نظیر درمنه تغذیه میکند ووابستگی زیادی به اب داردووتكثير آن سالي يكبار است .