به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه، در راستاي اجراي سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري  و تاكيدات رياست جمهور ي مبني بر حفظ و صيانت از حقوق مردم در نظام اداري و تكاليف مندرج در فصل سوم و چهارم قانون مديريت خدمات كشوري كلاس طرح تكريم ارباب رجوع صبح امروز در محل سالن اجتماعات فرمانداري شهرستان ابركوه برگزار گرديد.

در اين كلاس كه با تدريس رضاييان و بابايي انجام شد، ضمن بررسي موارد 17 گانه موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مواردي در خصوص چگونگي و انجام طرح تكريم ارباب رجوع به حاضرين كه مسئولين ادارات شهرستان بودند رسيد.