برگزاری همایش هیمنه پوشالی (شیطان پرستی) در ابرکوه

دراین گردهمائی که باهمت بسیج دانشجوئی وباحضور جمعی از اساتید ودانشجویان مراکز اموزش عالی شهرستان ابرکوه با موضوع شیطان پرستی تشکیل گردید یکی  از اساتید به نقد وبررسی جریان شیطان پرستی پرداخت وبابیان اینکه شیطان پرستی غلط و شیطان پرستان گمراه هستند گفت: شیطان پرستی خطری خاموش وروبه گسترش است که متاسفانه از جمله فرهنگهای  غلطی  است  که از انسوی مرزها به ایران وارد شده وعلت جذب عده کمی از افراد به ان عدم شناخت کافی  از این جریان منحرف است.

وی بابیان اینکه شیطان پرستی دنیائی را ترسیم میکند که هیچ روزنه  امیدی برای ان متصور نیست  گفت: جریان شیطان پرستی به دنیای تاریک تشبیه شده است.