برگزاری همایش اخلاق دربازار درابرکوه

حجت الاسلام  پور قیومی رئیس اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه دراین گردهمائی بابیان  اینکه اسلام برای کسب و کار اهمیت بسیاری قائل شده وکسب درامد حلال را ازعبادات میداند گفت: فقه اسلامی برای اینکه روابط اقتصادی درمیان افراد همراه با صداقت وراستی ومبادلات ازروی عدالت ورضایت انجام شود ومصالح فردی واجتماعی تامین گردد  احکام وقوانینی درباب کسب وتجارت  معاملات وتعهدات مقررداشته که فراگرفتن ان برای تجار واصناف  به مقدار ضرورت   لازم و واجب است تا معاملات صحیح را ازفاسد بشناسند واز معاملات حرام ومضر به جامعه مسلمین اجتناب ورزند