برگزاری مانور امداد رسانی درابرکوه
حادثه ساختگی در یکی از معابر شهر تلفنی از واحدهای امدادرسان خواستند درمحل حاضر شده وبه مصدومین فرضی خدمات ارائه نمایند و زمان حضور انان تا رسیدن سرصحنه سانحه وهمچنین امادگی برای کمک رسانی انها را مورد ارزیابی قراردادند.
واحد های امداد رسان شامل پلیس 110 اورژانس 115 -اتش نشانی اداره برق اداره اب وفاضلاب شهری واداره مخابرات از سه دقیقه تا هشت دقیقه بعداز مطلع شدن درمحل حاضر شدند.