برنامه حضور مدیران استان و شهرستان در برنامه سامد (سه ماهه چهارم ۱۴۰۱)

شهروندان محترم می توانند مسائل و مشکلات خود را از طریق تلفن 111 با ایشان مطرح نمایند.