باستانی کاران ابرکوه

پهلوانی و زورخانه ای شیراز با حضور درزورخانه پوریای ولی ابرکوه به همراه ورزشکاران ابرکوئی باخواندن اشعار حماسی و انجام حرکات ورزش باستانی   رشادت ها وایثار گری های  شهیدان والامقا م را گرامی داشته وبرادامه راه این عزیزان وحفظ ارزشهای انقلابی واسلامی درجامعه تاکید نمودند.