بازدید سرزده فرماندار از اداره آب و فاضلاب شهرستان

در بازدید سرزده‌ی فرماندار از اداره آبفای شهرستان ضمن بررسی عملکرد این اداره، موضوع تامین آب شرب واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن و واگذاری انشعاب به متقاضیان بررسی و‌ مقرر شد در واگذاری انشعاب به متقاضیانی که نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نموده اند تسریع گردد.