انجمن کتابخانه ها در ابرکوه

برگزارشدن برنامه های هفته کتاب دراین شهرستان تاکید نمود.

نواختن زنگ کتاب درمدارس- برگزار ی جشن اهدا کتاب به کتابخانه ی عمومی درروز دوشتبه 24 ابانماه - تجلیل از کتابداران وکتابخوانها ی نمونه درمراسم جشن کتاب برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع کتاب با حضور کودکان و بررسی  راه اندازی کتابخانه نابینایان درابرکوه از مباحث مطرح شده دراین انجمن بود.

درشهرستان ابرکوه 80 نابینا وجود دارد.