انتخابات شوراي دانش آموزی در ابرکوه

رای رفتند تا 700 نفر از همکلاسی های  خودرا بعنوان اعضای شورای دانش اموزی مدارس برای مدت یکسال انتخاب کنند .

2200نفر دانش اموز مقطع متوسطه هم دراین شهرستان همزمان بااین انتخابات  در بیست دبیرستان بارای خود اعضای شورای واحدمقاومت بسیج  مدرسه خودرا برگزیدند