ملاقات مردمي با اهالي روستاي اسد آباداسفندآباداز بخش بهمن

اين ملاقات مردمي با حضور مسئول جهادكشاورزي ابركوه مسئول آب وفاضلاب روستايي ومسئول بنيادمسكن ابركوه  انجام شد واين جمع  به پای صحبتها وخواسته های اهالی این روستا  نشستندو درخواستهاي اهالي را مورد بررسي وپيگيري قرار دادند  . عادل ضمن گراميداشت ايام الله دهه فجر وبر شمردن زحماتي كه در به ثمر رسيدن اين انقلاب كشيده شده بيان نمود :باتوجه به حمايتهاي دولت خدمت گذار انتظار اين است كه كشاورزان منطقه باتوجه به اين كه شهرستان ابركوه درمنطقه كم آب واقع شده است كشاورزان محترم  از آبياري صنعتي براي كشاورزي استفاده نمايند .تا با استفاده بهينه از آبهاي زيرزميني اين سرمايه ملي را براي آيندگان حفظ نماييم .فرماندار ابركوه افزود :انشاالله تاپايان امسال كليه روستاها ي شهرستان ابركوه ازنعمت گاز بهره مند خواهند شد .