كميته ستاد حقوق شهروندي

در اين جلسه مقرر گرديد برنامه هاي ادارات در خصوص صيانت از حقوق شهروندي  و ارائه راهكار جهت توسعه و ارتقا كمي و كيفي برنامه هاي مذكور تهيه و سپس اجرا گردد.

با توجه به اينكه فراهم آوردن بسترهاي توسعه در زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي از اهم برنامه‌هاي دولت خدمتگذار محسوب مي گردد، لذا بدين منظور ستادي تحت عنوان ستاد "صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي" بدستور رياست محترم جمهور در سطح وزارت كشور استانداري ها و فرمانداري‌ها تشكيل گرديد و كارگروه‌هاي نظير كارگروه "ترويج فرهنگ عفاف و حجاب" ، كارگروه "امنيت عمومي" و كارگروه "صيانت از حقوق شهروندي و انضباط اجتماعي" در قالب ستاد ياد شده فعاليت مي كنند.

لذا با توجه به اهميت موضوع اين ستاد بصورت ماهيانه جلسات خود را برگزار مي كند.