چهلمين روز شهادت شهید جهانگیری در ابرکوه

ماموریت در سه راهی منوجان به گنج قلعه در درگیری بااشرار بشهادت  رسیده از ساعت 14 پنجشنبه بیست وهفتم ابانماه درتکیه حضرت ابوالفضل(ع) محله نبادان ابرکوه برگزار میگردد