يادمان شهداي شهر مهردشت برگزار شد

ميان آيد.هيچيك گرامي تر ،تاثير گزارتر شجاعانه تروجاودانه تر از شهادت درطريق حق ونائل آمدن به مقام والاي شهيد نزد خداي متعال نيست . لذا به منظور پاسداشت از شهداي گرانقدر شهر مهردشت مراسم يادواره اين شهيدان در شهر مهردشت همزمان با اربعين حسيني درتاريخ 4/11/89 درمحل امامزادگان شهر مهردشت وبا حضور اكثر مسئولين وخانواده هاي معزز شهدا برگزار گرديد .