همزمان باسفر رئيس جمهور به يزدپروژه انتقال آب به ابركوه افتتاح ميشود

دولت به استان يزددومين پروژه انتقال آب خارج از حوزه به داخل استان (ابركوه) به بهره برداري مي رسد .

عادل فرماندارابركوه افزود : باحضور دكترمحمدعباسي وزير تعاون خط انتقال آب از بصيرون فارس به ابركوه  يزد به طول 59 كيلومترافتتاح وبهره برداري مي شود .
وي افزود: اين پروژه بزرگ ، دومين پروژه انتقال آب خارج از حوزه به داخل استان يزد بعداز زاينده رود به يزداست كه از بصيرون فارس اجرا شده است .
عادل  تصريح كرد: براي اين پروژه كه از سال 86 آغاز شده است صد ميليارد ريال هزينه شده كه ازمصوبات سفر مقام معظم رهبري واعتبارات ملي هزينه شده است .
به گفته وي اين خط انتقال بامجموع 10متر و500مترمكعب حجم مخازن وبالوله آبزست وچدن باقطر400ميلمتر ساليانه 4 ميليون مترمكعب آب شرب وصنعت ابركوه  را تامين مي كند.