همایش با انواع مواد مخدر وراهکارهای پیشگیری ودرمان اعتیاد

وراهکارهای پیشگیری ودرمان اعتیاد اشنا شدند.

دکتر صالحی زاده کارشناس مبارزه با موادمخدر استان دراین همایش با بیان اینکه گروه همسن دردوران نوجوانی نقش عمده ای را در بسیاری از رفتارهای فرد ایفا میکند وبیش از 60 درصد موارد اعتیاد با تعارف دوستان ناباب شروع  میشودبر دادن اگاهی های لازم به نوجوانان وجوانان درزمینه مضرات مواد مخدر تاکید نمود وگفت: اعتیاد عبارت از یک تمایل غیر طبیعی  به یک ماده مخدر که فرد به ان وابستگی جسمی وروانی پیدا میکند وفرد معتاد غالبا از دیگران کناره گیری میکند تغییراتی در خواب وبیداریش حاصل میشود - رفت و امد های مشکوک دارد کم حرف میشود ویا بیش از حد حرف میزند که اغلب حرفهایش بدون هدف ومقصود است -به نظافت واراستگی خود توجهی ندارد ثبات عاطفی خودرا ازدست میدهدوزود عصبانی میشود رنگ چهره لبها وچشمانش تغییر کرده و به بهداشت ومراقبتهای پزشکی بی اهمیت بوده وبدنش درمقابل بیماری کم مقاومت میگردد