نصب سامانه اینترنت پرسرعت (ای دی اس ال )

سامانه اینترنت پرسرعت (ای دی اس ال ) نصب خواهد نمود .معاون توسعه ومهندسی شرکت مخابرات استان یزد درابرکوه گفت: بمنظور اجرای این طرح 35 میلیارد ریال تجهیزات مورد نیاز خریداری گردیده وبا نصب وبهره برداری  انها ضریب نفوذ اینترنت در استان از 48 درصد فعلی افزایش قابل توحهی خواهدیافت.مهندس حیدری بابیان  اینکه 98 درصد از 1386روستای استان دارای ارتباط تلفنی بوده افزود: 45هزار تلفن ثابت دراستان با ضریب نفوذ 14/42 درصد وجود دارد که امار تلفنهای همراه از تلفن ثابت پیشی گرفته وبا 700 هزار شماره ضریب نفوذ ان به 58/65 رسیده است .وی همچنین بابیان اینکه 156 دفتر ای سی تی روستائی بعنوان پیشخوان دولت درروستاها به ارائه خدمات مخابراتی بانکی پستی  وسایر موارد میپردازند و 60 دفتر مخابراتی هم درمراکز شهرها خدمات  متنوعی را به مردم ارائه میدهندگفت: شرکت مخابرات  یزد  با برنامه ریزی وسرمایه گذاری مناسب قصددارد امکانات لازم را فراهم اورده تا ساکنین کلیه شهرکهای مسکن استان از خدمات مختلف  مخابرات بهر ه مند شوند.