مسیر راهپیمائی روز 13آبانماه درابركوه

صبح از میدان امام حسین (ع )اغاز و بسوی مجموعه ورزشی شهید پور اکبری  محل تجمع راهپیمایان  ادامه خواهد داشت.