فعالیت موسسه قرآنی مشکات درابرکوه

دومین مرکز تخصصی قران کریم ابرکوه که با حضور جمعی از مسئولین اداره کل تبلیغات اسلامی استان وامام جمعه ومسئولین ابرکوه فعالت خودراغاز نمود درزمینه حفظ تجوید تفسیر روخوانی وروانخوانی قران کریم  به گروههای مختلف سنی اموزش میدهد.

این موسسه قرانی که وابسته به اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه بوده  قادر به پذیرش یکصد قران اموزان میباشد زمینه اشتغال 5 نفررا فراهم اورده و50 میلیون ریال برای راه اندازی ان سرمایه گذاری صورت گرفته است.

حجت الاسلام حسینی امام جمعه ابرکوه دراین مراسم  نقش  اینگونه مراکز  درتوسعه فرهنگ انسان ساز قرانی رابسیار موثر  دانست وبرهمکاری مردم ومسئولین درترویج فعالیت های قرانی  دراین شهرستان تاکید کرد واظهارامیدواری نمود با مساعدت همگان درراستای ترویج فعالیت های قرانی گامهای بلند تری درابرکوه برداشته شود.