شورای فرهنگ عمومی ابرکوه

عاشورائی درجامعه تاکید نمود واز وعاظ وسخنرانان خواست جهت جلوگیری  از ورود خرافات درمراسم سوگوار ی  این ایام واقیعات وفلسفه این قیام سرنوشت ساز را برای مردم بیش ازپیش بیان نمایند

بررسی نامهای غیر متعارف اماکن و واحد های صنفی از دیگر مباحث این شورا بود ومقرر شد با هماهنگی مجامع امور صنفی شهرداری واداره فرهنگ وارشاد اسلامی این امر صورت گیرد.