شب خاطرات انقلاب اسلامي درابركوه

انقلاب برگزار گرديد دراين جشن كه با حضور فرماندار وتني چند از مسئولين شهرستان واهالي محل برگزار گرديد فرماندار ابركوه وتعدادي از جوانان زمان پيروزي انقلاب خاطراتي را از شجاعتها ودلاوريهاي مردم دربه ثمر رسيدن نهال   انقلاب اسلامي براي حاضرين قرائت نمودند درپايان مسابقه اي درارتباط با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي برگزار وبه قيد قرعه به تعداد3نفر جوايزي اهدا شد.