سیستم صدور شناسنامه مکانیزه درابرکوه

شد.مدیر کل ثبت احوال استان یزد درمراسم اغاز بکار این سیستم درابرکوه گفت: درراستای ارائه خدمات الکترونیک هویت ملی واستقرار نظام نوین ثبت احوال کشور ونیز ارتقا کیفیت مدارک هویتی دردولت الکترونیک  اجرای  صدور شناسنامه مکانیزه بالای 15 سال یارانه ای درسطح استان یزد اغاز گردیده و تا سه سال اینده کلیه 750هزار نفر جمعیت مشمول طرح دراستان یزد دارای شناسنامه جدید خواهندشد.سید محمد طباطبائی با بیان اینکه اجرای  این طرح درسطح استان 200 میلیون تومان هزینه دربرداشته  افزود: شناسنامه های جدید از ضریب امنیتی بالائی برخودراربوده وصفحه اول ان دارای   پوشش سفلون میباشد و شماره ملی صاحب سندنیز  به روش بارکد درج گردیده  که بوسیله دستگاههای بارکد خوان هویت وی مشخص میشود.مدیر کل ثبت احوال استان یزد بابیان اینکه درحال حاضر بمنظور تعویض شناسنامه های قدیمی افراد فراخوان عمومی نداریم گفت: این طرح درمورد نوجوانانی که شناسنامه دوبرگی داشته وسن انها به 15 سال رسیده   افرادیکه به شناسنامه المثنی نیاز داشته و نیز خانواده معظم شهدا وایثار گران اجرا میگردد و دراینده زمان بندی برای مراجعه عموم اعلام میگردد.

طباطبائی همچنی بابیان اینکه اعتبار کارت های ملی افراد تا پایان سال 90 تمدید شده افزود مقدمات صدور کارت ملی هوشمند نیز فراهم گردیده و بعد از اجرای ازمایشی ان دراستان قم درسراسر کشور اجرا ئی خواهدشد.