روز معلولان در ابرکوه

مطابق با سوم دسامبر روز جهانی معلولان را گرامی داشتند.

سخنرانان دراین مراسم بابیان اینکه معلولان باید فرصت یابند تا استعدادهای خلاق هنری وفکری  خودرا رشد داده برفراهم اوردن زمینه های مناسب بمنظور دستیابی معلولان به امکانات لازم  جهت رسیدن  به زندگی مستقل به نحوی که خود مسئول زندگی خویش بوده و به خودکفائی برسند تاکید نموده وگفتند ارتباط با معلولان باید همراه با احترام باشد نه ترحم.