دعاي امام زمان
اطلاعيه
بدينوسيله به اطلاع كليه همشهريان عزيز مي رساند كه سايت اصلاح اطلاعات خانوار به آدرس اينترنتي
از 4/2/90 بمدت 14 روز تا تاريخ 17/2/90 فعال خواهد شد.لذا افرادي كه اصلاحاتي در اطلاعات آماري خانوار
خود دارند با مراجعه به اين سايت اطلاعات خود را اصلاح وتكميل كنند.
 
خبر تكميلي:
اين سايت به مدت يك هفته تا 24/2/90 تمديد شد.