دانش اموزان بيس سال پيش دبيرستان ابوذر ابرکوه

ابوذر ابرکوه گردهم امدند و ضمن تجدید خاطرات ایام تحصیل  بااهدا شاخه های گل از بیست نفر از دبیران ومربیان خود دران ایام تجلیل نمودند.

خطیبی رئیس اموز ش وپرورش ابرکوه دراین محفل معنوی ودوستانه تکریم معلم را تکریم وتعظیم علم دانست وبابیان  اینکه ماباید هموراه قدردان معلمان خود باشیم گفت: جامعه ای که هموراه حرمت معلم را پاس دارد اهنگ رشد وتعالی ان شتاب بیشتر مییابد وسلامت علمی ومعنوی ان تضمین میشود.