خبر نگار بخش مركزي ابركوه معرفي شد

رساني از روستاهاي بخش مركزي فعاليت داشته ودرخواست همكاري با شوراها ودهياريهاي اين بخش راداردوي گفت :درصورت بروز هرگونه خبر قابل درج (از قبيل حوادث وغيرو...)دهياران وشوراها واهالي روستاه مي توانند با شماره تلفن 09132523363تماس حاصل نمايند.