تبیین اخرین وضعیت اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها درامور حمل ونقل

درکارت  سوخت وسایل نقلیه عمومی واریز خواهد شد.

مدیر کل سازمان حمل و نقل وپایانه های استان یزد در جلسه تبیین اخرین وضعیت اجرای قانون هدفمند سازی  یارانه ها و تشریح بسته سیاستی حمل ونقل  درابرکوه گفت: این مبلغ قرض الحسنه باکارمزد  چهاردرصد وباز پرداخت سه ساله میباشد ورانندگان هنگام سوختگیری نیاز به پرداخت وجه نقد ندارند.

محمد رضا بشیری همچنین از طرح خروج داوطلبانه ده هزار دستگاه وسیله نقلیه باری فرسوده  با پرداخت مبلغ 200 میلیون ریال کمک بلاعوض  به مالک خودرو  از سوی دولت خبرداد و گفت: دراجرای این طرح ضمن کاهش مصرف سوخت   بهره وری ناوگان حمل ونقل افزایش خواهدیافت .

وی بابیان اینکه همزمان بااجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها 50 درصد حق بیمه رانندگان نیز از سوی دولت پرداخت خواهد شدگفت: با برنامه ریزی خوبی که صورت گرفته بااجرای این قانون هیچ گونه مشکلی در حمل نقل بارو مسافر ایجاد نخواهدشد.

بشیری افزود چنانچه شهروندان درزمینه حمل ونقل بار ویامسافر شکایتی داشته باشند میتوانند مراتب راهمراه با کد شهرستان مورد نظر به سامانه 3000143پیامک بزنند که دراسرع وقت رسیدگی خواهدشد.