بیماران دیالیزی در ابرکوه

دیالیز بیمارستان خاتم الانبیا(ص) این شهرستان ازبیماران بستری  دراین بخش عیادت کرده وهدایائی به انان اهدا نمودند.

درحال حاضر شش بیمار کلیوی هیجده بار درهفته دراین بخش دیالیز میشوند.

شعبه انجمن حمایت از بیماران کلیوی ابرکوه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدتاکنون 5دستگاه دیالیز به ارزش 600 میلیون ریال بمنظور استفاده بیماران کلیوی این بیمارستان تهیه نموده است.