برگزاری همایش وعاظ وائمه جماعت مدارس ابرکوه

وطلبه در 60 واحد اموزشی با 4500 دانش اموز به اقامه نماز جماعت و بیان احکام ومسایل شرعی می پردازند براقامه هر چه منظم تر نماز درمدارس تاکید نمود وبمنظور رفع نیازهای تجهیزاتی نماز خانه های مدارس قول مساعد داد.

حجت الاسلام حسینی امام جمعه ابرکوه هم دراین همایش بابیان  اینکه نماز پایه واساس دین است بر اشنائی هرچه بیشتر  نوجوانان وجوانان  با فلسفه واحکام نماز تاکید نمود وگفت نماز جوانان را ازفحشا ومنکرات بازمیدارد وسعادت دنیا واخرت را برای انان تضمین مینماید.