برگزاری مسابقه مچ اندازی درابرکوه

هر وزن یک برنده انتخاب وحکم قهرمانی وهدیه ای دریافت نمودند.

درادامه بین برندگان هروزن هم مسابقه ای برگزار که درپایان حمید محمدی پور بعنوان قهر مان قهرمانان مسابقه مچ اندازی شهرستان معرفی وضمن راهیابی به مرحله استانی این مسابقات مورد تجلیل قرارگرفت.